Aktualności

WRPO nowe konkursy

WRPO nowe konkursy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowił nareszcie uruchomić szeroki strumień funduszy europejskich. I tak, od 30 września możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań: Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na...

Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Termomodernizacja – ocena merytoryczna wniosków

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałanie...

POWER 2.18

POWER 2.18

W dniu 3 sierpnia 2016 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-005.15 II oś priorytetowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -...

ZIT – 3.3.3 zwiększenie alokacji

ZIT – 3.3.3 zwiększenie alokacji

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania do 99...

Polskie wydanie normy ISO 9001:2015

Polskie wydanie normy ISO 9001:2015

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował własnie polską wersję normy ISO 9001:2015. W 2015 roku weszły w życie nowe wydania norm ISO 9001 (jakość) i 14001 (ochrona środowiska). Zmiany te miały na celu dopasowanie formatu norm do przyjętego przez...

ZIT – ocena strategiczna dla wniosków

ZIT – ocena strategiczna dla wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań ogłosił wyniki oceny strategicznej wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania....

Konferencja w Obornikach

Konferencja w Obornikach

W dniu 10 marca br. odbyła się konferencja na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich w latach 2016 - 2017, dostępnych w ramach budżetu unijnego na lata 2014 - 2020. Spotkanie było współorganizowane przez Starostę Obornickiego, Burmistrza Obornik...

Staż w Dziale Funduszy Europejskich

Staż w Dziale Funduszy Europejskich

Poszukujemy stażystów i praktykantów do Działu Funduszy Europejskich, w którym realizowane są projekty obejmujące obsługę Klientów, od zebrania danych o ich potrzebach inwestycyjnych i rozwojowych, poprzez ocenę możliwości pozyskania funduszy europejskich...

Staż w Dziale Zarządzania

Staż w Dziale Zarządzania

Poszukujemy stażystów i praktykantów do Działu Systemów Zarządzania zajmującego się wsparciem firm w zakresie wdrażania usprawnień zarządczych, wdrażania systemów zarządzania w organizacjach np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 oraz nadzór nad wdrożonymi...