Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania do 99 milionów złotych. Oznacza to, że wszystkie aplikacje, które zostały wpisane na listę rankingową wniosków rekomendowanych przez Zarząd Metropolii Poznańskiej do dofinansowania, mają szansę na dofinansowanie.

Będziemy informowali o dalszych losach konkursu.