Polski Komitet Normalizacyjny opublikował własnie polską wersję normy ISO 9001:2015.

W 2015 roku weszły w życie nowe wydania norm ISO 9001 (jakość) i 14001 (ochrona środowiska). Zmiany te miały na celu dopasowanie formatu norm do przyjętego przez organizację ISO Annex SL, który nie tylko wymusza przeformatowanie treści, ale również nowe spojrzenie na system zarządzania, jako listę kontrolną dobrego zarządzania organizacją w aspekcie jakości i ochrony środowiska.

Najważniejsze zmiany wymagań obejmują:

1. Położenie nacisku na analizę kontekstu organizacji – definiowanego jako otoczenie biznesowe, prawne i organizacyjne.

2. Zwrócenie uwagi na potrzebę analizy zarówno ryzyka jak i szans, jako wstępu do planowania systemu zarządzania,
a później celów organizacyjnych.

3. Odstąpienie od wymagań dotyczących dokumentowania procedur. To organizacja ma sobie zdefiniować jakie procedury musi mieć udokumentowane (w powiązaniu z analizą szans i ryzyka). Wprowadzona została definicja „udokumentowanej informacji”, w przybliżeniu oznaczająca obiektywne potwierdzenie realizacji działań wymaganych przez normę.

4. Odstąpienie od planowania działań zapobiegawczych, definiowanych jako zapobieganie przyczynom przyszłych niezgodności.  W to miejsce mówi się po prostu o doskonaleniu procesów i organizacji.

5. Jeszcze mocniejszy nacisk na procesy, jako podstawowe narzędzie zarządzania organizacją.

Wszystkie organizacje, posiadające system zarządzania oparty na poprzednich wydaniach norm ISO 9001 i ISO 14001, mają czas na ich dopasowanie do nowych wymagań do września 2018 roku.

W razie pytań w zakresie zmian w normach zapraszamy do kontaktu z Panem Pawłem Kamińskim, Starszym Konsultantem ds. Systemów Zarządzania, e-mail: p.kaminski@dgpmc.pl