Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą składać wnioski do 30 października 2015 r.

Nowy Program jest kontynuacją tzw. „schetynówek”. Samorządy będą mogły otrzymać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie będzie mogła przekraczać 3 mln zł.

Ważną kwestią jest fakt, że zadanie będzie musiało zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku jednostka będzie mogła skorzystać z nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do % przy maksymalnej kwocie dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

 

Kryteria według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie w ramach programu:

Kryterium „techniczne” – znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych;

Kryterium „sieciowe” – znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych);

Kryterium „dostępności komunikacyjnej” – wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego;

Kryterium „finansowe” – współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty;

Kryterium „kontynuacji ciągu” – uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania).

Więcej informacji:

http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-drog-samorzadowych/